Zmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców

Dnia 20 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.).Dnia 20 lipca 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.). Omawiane rozporządzenie określa m. in.:
szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego; zakres badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów oraz pomocniczych badań diagnostycznych; jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza; podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia oraz wysokość opłaty za badania.

Najbardziej zauważalną i istotną z punktu widzenia przyszłego kierowcy zmianą, jest fakt ustalenia jednolitej nienegocjowalnej opłaty za badanie, które jest konieczne dla zdobycia prawa jazdy. Minister ustalił tę stawkę na poziomie 200 zł i kwota ta jest jednolita dla osób ubiegających się o wszelkie typy prawa jazdy. Zniknął więc podział i różne stawki w zależności od tego, o które prawo jazdy ubiega się kandydat na kierowcę. Nie jest to również, jak miało to miejsce wcześniej stawka maksymalna, ale jedyna obowiązująca stawka za tego typu badanie. Teraz więc nie lekarz decyduje o wysokości należności, lecz wynika ona jednoznacznie z rozporządzenia.
Ponadto omawiane rozporządzenie oprócz warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich, określa również jednostki uprawnione do ich przeprowadzenia, podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy oraz określa nowe wzory stosowanych dokumentów.

Co istotne rozporządzenie wprowadza ankietę dotyczącą stanu zdrowia osoby podlegającej badaniu lekarskiemu, która będzie musiała być wypełniona zanim lekarz przeprowadzi badanie. Ankietę wypełnia sam badany, ewentualnie wraz z lekarzem, składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej opisanej w art. 233 kodeksu karnego, że podane w ankiecie informacje są zgodne z prawdą. Informacje te dotyczą takich kwestii jak: regularne zażywanie leków, występowanie określonego rodzaju schorzeń (np.: nadciśnienie tętnicze, choroby serca, zawał, wylew krwi do mózgu, zaburzenia oddychania, cukrzyca, padaczka, zaburzenia neurologiczne itp.), są to więc takiego rodzaju informacje dotyczące zdrowia osoby badanej, które mogą mieć wpływ na jej zdolność kierowania pojazdem poprzez ich przewlekłość i konieczność leczenia ciągłego lub możliwość nagłego wystąpienia. Należy się jednak zastanowić, czy informacje podane w takiej ankiecie będą podstawą do skierowania kandydata na inne szczegółowe badania, czy tylko wypełnieniem formalności przez lekarza przyjmującego ankietę? Ale na to pytanie odpowie praktyka. Należy mieć na dzieję, że tak. Ponadto badany musi również podać informację na temat faktu i częstotliwości zażywania różnego rodzaju środków odurzających (narkotyków, alkoholu), co zapewne będzie pomocne podczas badania mającego między innymi na celu ocenę, czy badany posiada objawy wskazujące na nadużywanie tego rodzaju środków. W świetle informacji o wzroście ilości osób prowadzących samochody pod wpływem alkoholu ale coraz częściej również innych środków odurzających, informacje takie mogą mieć fundamentalne znaczenie przy ocenie, czy dana osoba nie powinna udać się do poradni specjalistycznej. Pod warunkiem jednak, że będzie wypełniania przez badanych sumiennie i odpowiedzialnie.

Dodatkowo w rozporządzeniu uwzględniono nowe kategorie prawa jazdy, między innymi kategorie AM (uprawniająca do kierowania motorowerem i Fuadem) i A2 (uprawniające do prowadzenia pojazdów jednośladowych o mocy do 35 kW/47,59 KM) , wprowadzone przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2006/126/WE z 20 grudnia 2006 roku w sprawie praw jazdy (Dz. U. UE L 403 z 30.12.2006 r., str. 18 z późn. zm.).


autor/ źródło: Eliza Haniszewska

Eliza Haniszewska

Radca Prawny w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie – uprawnienia radcy prawnego posiada od 2011 r. Ukończyła studia w 2005 r. na wydziale…


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Nowotwory krwi bywają często błędnie diagnozowane jako niedokrwistość. Znaczna ich część może przekształcić się w ostrą białaczkę szpikową


Zespoły mielodysplastyczne (MDS) to wciąż mało znane nowotwory krwi, które mogą się przekształcić w ostrą białaczkę szpikową (AML).…Redakcja

Minister zdrowia: "tak" dla transplantacji

List dotyczący Partnerstwa dla Transplantacji dla województwa lubuskiego został po raz pierwszy podpisany w Zielonej Górze w czerwcu 2010 r. Jak podaje Gazeta Wyborcza, od tamtego czasu w całym regionie pobrano narządy od 86 dawców. Tylko…
Gazeta Wyborcza
Prasa

Szkolenia dotyczące udzielania informacji o świadczeniach

List otwarty pielęgniarek i położnych do premier…

NFZ nie może karać lekarza za każdy błąd w dokumentacji…

Redakcja

CSIOZ odpowiada na pismo NRL ws. funkcjonalności systemów informatycznych

Wśród zakładanych rezultatów i korzyści w zakresie e-Recepty w ramach Projektu P-1 planowane jest m.in.:• Udostępnienie spójnej bazy leków,• Udostępnienie modułu służącego do kontroli interakcji,•…
CSOZ/Rynek Zdrowia
Prawo i zarządzanie

Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej…

Redakcja

SLD chce odwołania prof. Chazana ze stanowiska

Lewica dołącza też wniosek o kontrolę szpitala ginekologiczno-położniczego im. Świętej Rodziny przy ul. Madalińskiego na Mokotowie. Chce odwołania ze stanowiska jego dyrektora prof. Bogdana Chazana, który jest jednym z 3 tys. sygnatariuszy deklaracji…
Gazeta Wyborcza
Prasa

BCC o rozwoju telemedycyny: pokonajmy kilka barier

Madagaskar: już 40 śmiertelnych przypadków dżumy